§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Strona internetowa dietabalans.pl należy do Agnieszki Kopacz prowadzącej działalność gospodarczą Dieta Balans Agnieszka Kopacz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) NIP:9512311162, REGON:146661932.
  2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady oraz tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem strony internetowej dietabalans.pl.

§ 2. Definicje

 1. Usługodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dieta Balans Agnieszka Kopacz.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem strony internetowej dietabalans.pl.
 3. Dietetyk – dietetyk kliniczny posiadający odpowiednie wykształcenie niezbędne do wykonywania usług na rzecz usługodawcy.
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie umożliwiająca złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym płatności.
 9. Koszyk – element oprogramowania, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Produkt – rzecz lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem strony internetowej. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 12. Plan dietetyczny – dieta indywidualnie skomponowana przez Dietetyka na podstawie danych przekazanych przez klienta w Formularzu i/lub podczas konsultacji online.

§ 3. Kontakt ze sprzedawcą

 1. Adres Sprzedawcy: Dieta Balans Agnieszka Kopacz ul. Sarmacka 13/37, Warszawa 02-972
  2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@dietabalans.pl
  3. Numer telefonu Sprzedawcy: + 48 502 740 940
  4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PL 56 1050 1025 1000 0097 3365 3522
  5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
  6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 9-19

§ 4. Zasady składania zamówienia usług dietetycznych online

 1. Przed przystąpieniem do korzystania z usług dietetycznych online Klient oświadcza, że brak jest u niego przeciwskazań lekarskich do stosowania diety i/lub ćwiczeń fizycznych.
 2. W celu złożenia zamówienia usług dietetycznych online należy:
 3. Mieć ukończone 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich, usługa może być zamówiona przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 4. Wypełnić formularz zamówienia na stronie (http://dietabalans.pl/zamow-diete/), zaakceptować Regulamin oraz Politykę prywatności, a następnie kliknąć przycisk ,,Wyślij”.
  b. Wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie dodać go do koszyka klikając przycisk ,,Zamów”
  c. Opłacić usługę klikając ,,Zapłać”.

§ 5. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Plany dietetyczne wysyłane są drogą mailową na adres e-mailowy klienta podany w formularzu.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. przelew tradycyjny (realizowany za pośrednictwem Przelewy24)
  b. płatność kartą za pośrednictwem Przelewy24.
  c. szybkie przelewy za pośrednictwem Przelewy24.

Podane na stronie internetowej ceny są cenami brutto.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 6. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia zgodnie z § 4 Regulaminu.
 2. Po złożeniu zamówienia, sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem, obowiązany jest on do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. W przypadku Pakietów online e-mail, usługa zostanie wykonana i wysłana drogą mailową w ciągu 10 dni od zaksięgowania zapłaty. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy klient nie prześle we właściwym czasie informacji potrzebnych do ułożenia planu dietetycznego.
 5. Plan dietetyczny przygotowany przez dietetyka przeznaczony jest wyłącznie na użytek własny Klienta.
 6. Zgodnie z art. 106b ust. 5-7 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która została uchwalona 4 lipca 2019 roku, zaś weszła w życie 1 stycznia 2020 roku, wystawienie faktury od paragonu będzie możliwe wyłącznie wówczas, gdy znajdzie się na nim numer NIP nabywcy. Oczywiście regulacja ta dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy dwiema firmami – jeśli kupujący jest osobą prywatną, zasada ta go nie obowiązuje, zaś sprzedający jest zobowiązany do wystawienia faktury na żądanie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży (jeśli owo żądanie zostanie wysunięte przed końcem miesiąca sprzedaży) lub maksymalnie 15. dnia od zgłoszenia żądania (jeśli ma ono miejsce po końcu miesiąca sprzedaży). Z kolei jeśli nabywca dokonuje transakcji jako podatnik, ma obowiązek poinformowania o tym sprzedawcy już w momencie dokonywania zakupu.
 7. Liczba zawartych w Pakietach online konsultacji oraz planów dietetycznych (Pakiet online Skype/WhatsApp, Pakiet online e-mail) musi być wykorzystać w podanym w nazwie Pakietu czasie (1 lub 3 miesiące). Jeśli ich wykorzystanie nie jest możliwe z winy klienta (np. brak kontaktu, odwoływanie, przekładanie lub zapominanie o konsultacjach), nie ma podstawy do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pakiet.
 8. Pakiet online nie może zostać zawieszony. Rezygnacja z Pakietu przez Klienta w trakcie jego trwania wiąże się z brakiem zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas pakietu.
 9. Czas trwania Pakietu online e-mail liczony jest od pierwszej wysyłki planu dietetycznego. W przypadku Pakietu online e-mail 3-miesięcznego, każda kolejna wysyłka diety musi być poprzedzona kontaktem mailowym z klientem. Brak kontaktu ze strony klienta uniemożliwia dietetykowi ułożenie nowego planu dietetycznego i oznacza rezygnację Klienta z Pakietu bez możliwości jego zawieszanie, wznowienia i zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 10. W przypadku Pakietów online Skype/WhatsApp, nowy plan dietetyczny zostaje wysłany po każdej konsultacji online. Dietetyk nie może ułożyć i wysłać nowego planu dietetycznego bez uzyskania aktualnych informacji od Klienta. Brak kontaktu ze strony klienta oznacza jego dobrowolną rezygnację z Pakietu i nie oznacza jego zawieszenia ani nie jest podstawą do zwrotu pieniędzy.
 11. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmówienia wykonania Usługi, jeżeli stan zdrowia Klienta wzbudza wątpliwość, co do możliwości stosowania diety. W takich przypadkach Sprzedawca przekaże informację i uzasadnienie odmowy Klientowi oraz zwróci mu pieniądze za opłacony Produkt.
 12. Z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo Klienta, w niektórych przypadkach (np. ciąża, otyłość olbrzymia, brak badań lekarskich), Sprzedawca ma prawo odmówić wysłania planu treningowego.
 13. Dieta Balans Agnieszka Kopacz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania diety, niezgodnego ze wskazaniami przesłanymi Klientowi drogą mailową lub przekazanych ustnie przez Dietetyka, jak również szkód wynikających z zatajenia przez Klienta informacji na temat jego faktycznego stanu zdrowia lub innych informacji.
 14. Klient ma możliwość złożenia reklamacji na adres: info@dietabalans.pl. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych.
 15. Odstąpienie od umowy jest możliwe jedynie do momentu rozpoczęcia komponowania indywidualnego planu żywieniowego przez dietetyka.
 16. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa lokalnego.